Όροι Χρήσης
Εισαγωγή

O
ιστότοπος μας www.katerinashop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος»). Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή
πραγματοπο
ιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Όροι χρήσης


Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την
πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Περιορισμός ευθύνης


Η επιχείρηση μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Η επιχείρηση μας στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό
κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων, στοιχεία τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η επιχείρηση μας προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρ
εσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.katerinashop.gr παρέχει το Περιεχόμενο (λχ
πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Επιπλέον, η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των
προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των ισοτιμιών των νομισμάτων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για την οποία θα λαμβάνει γνώση ο Πελάτης μέσω του ιστότοπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

Η επιχείρηση μας ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις
τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.katerinashop.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η επιχείρηση μας δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για
οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Ειδικότερα, ενδέχεται ο ιστότοπος για ορισμένο χρονικό διάστημα να μην είναι λειτουργικός εξαιτίας βλάβης ή αναδιαμόρφωσης του ή λόγω βλάβης του διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας θα ενημερώνει τον Πελάτη τόσο για την αδυναμία εξυπηρέτησης όσο και για το χρονικό διάστημα αυτής.

Ο παρόν ιστότοπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους
τρίτων. Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η επιχείρηση μας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες και
προϊόντα υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τον
Νόμο και τα χρηστά ήθη ενώ υποχρεούται να μη προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η επιχείρηση μας δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, μήνυμα κλπ. στην online φόρμα επικοινωνίας.

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη
χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e
mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου είτε οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας, της δημοσίας τάξης κλπ.
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e
mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e
mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
4. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

5. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

6. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Συναλλαγές


Στον ιστότοπο
μας όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (Νόμος 2251/1994 Περί προστασία καταναλωτών και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει). Με την αποδοχή των εδώ όρων χρήσεως και προϋποθέσεων ο Χρήστης αποδέχεται ότι όλες οι συναλλαγές που θα πραγματοποιεί στην ιστοσελίδα θα γίνονται σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, καθώς και όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις.

Περιορισμοί
Ευθύνης

Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία
του εντός 24 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας, εφόσον αυτή δεν έχει αποσταλεί αυθημερόν από την επιχείρηση μας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα στο τηλέφωνο 2385025192 ή θα αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@katerinashop.gr με τα στοιχεία της παραγγελίας που επιθυμεί να ακυρώσει.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1891/2013) Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει
εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

Οι διαδικασίες επιστροφής ενός προϊόντος είναι οι εξής:

Σε κάθε περίπτωση πριν την επιστροφή ενός προϊόντος στην εταιρία θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στο email hello@katerinashop.gr και να εξηγήσετε τους λόγους μη αποδοχής του προϊόντος και επιστροφής του. Στέλεχος της εταιρίας μας θα εξετάσει το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί
σας, δίνοντάς σας τις απαραίτητες οδηγίες για την ολοκλήρωση της
συναλλαγής.

Επίσης παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής σημεία:

 • Πρέπει να έχετε επικοινωνήσει την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα που παραλάβατε το προϊόν για να ενημερώσετε την εταιρία. Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος θα πρέπει να υπάρχει γραπτή ενημέρωση με email που θα αιτιολογεί το λόγο της επιστροφής. Διαφορετικά δύναται να μη γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή.
 • Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του katerinashop.gr ή το προϊόν είναι ελαττωματικό ή στάλθηκε λανθασμένα από την εταιρία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση άμεσα μέσω τηλεφώνου στο 2385025192 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@katerinashop.gr αναγράφοντας τα στοιχεία της παραγγελίας. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της επιχείρησης και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της επιχείρησης και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το τίμημα.

 • Σε κάθε περίπτωση το προϊόν εφόσον επιστραφεί θα πρέπει να συσκευαστεί πολύ καλά και να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή, με όλα τα έγγραφα που το συνοδεύουν. (Οδηγίες, εγγυήσεις, Δελτία Αποστολής, απόδειξη κλπ.). Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να
  βρίσκεται σε
  άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις, και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας.
 • Για εκείνες τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται καταστροφή της συσκευασίας για να δείτε το προϊόν, είναι απαραίτητη η τοποθέτησή του στην αρχική του συσκευασία έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί.
 • Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε σχέση με το είδος του.
 • Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία katerinashop.gr, μόνο εάν υπάρχει λάθος δικό της.
 • Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη
  δήλωση της υπαναχώρησης, η δε επιχείρηση δικαιούται να συμφωνήσει με
  τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν
εφαρμόζεται:

 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση
 • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί

Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ευθύνης της επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται
μετά την πάροδο δύο (2) ετών για τα κινητά πράγματα.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη
δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@katerinashop.gr αναγράφοντας τα στοιχεία της παραγγελίας.

Περιορισμός ευθύνης
Επισκευή Προϊόντων

Η επιχείρηση απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν.

Επιπλέον, η επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για την αντοχή του πωλούμενου προϊόντος.

Η επιχείρηση μας δύναται να αναλάβει την επισκευή των προϊόντων αυτών, έπειτα από σχετική ενημέρωση.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το προϊόν που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα katerinahop.gr , εμπίπτει μέσα στο χρόνο εγγύησης, παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@katrerinashop.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή του. Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία κοπής της απόδειξης ή του τιμολογίου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο πελάτης να μεριμνά στο να κρατά αντίγραφο της απόδειξης που συνοδεύει το προϊόν που παραλαμβάνει.

Για το χρόνο παράδοσης του επισκευασμένου προϊόντος θα σας ενημερώνεστε γραπτώς ή τηλεφωνικά εφόσον παραληφθεί το προϊόν και διαπιστωθεί η βλάβη του.

Η επισκευή (service) του προϊόντος μέσα στο χρόνο της εγγύησης και οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ εφόσον δεν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος π.χ. σπάσιμο από πτώση, πυρκαγιά, άνοιγμα συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνίτη κλπ.

Το κόστος μεταφοράς του προϊόντος (για οποιαδήποτε περίπτωση service) από και προς τις εγκαταστάσεις μας, επιβαρύνει τον αγοραστή και όχι την εταιρία.

Η εταιρία μέσω των επιλεγμένων προμηθευτών της παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένο SERVICE και δύναται για το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της να παρέχει ανταλλακτικά και επισκευή και μετά το χρόνο λήξης της εγγύησης, με αντίστοιχη χρέωση της υπηρεσίας.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας !

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και κερδίστε 10% έκπτωση στην επόμενή σας αγορά!

You have Successfully Subscribed!

0
  0
  Καλάθι αγορών
  Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα